Εργαστηριο Πολυμεσων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών | Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Το Εργαστηριο

Το Εργαστήριο Πολυμέσων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας , εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα - μαθήματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με το περιβάλλον εργασίας, τις δυνατότητες και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναλυτικότερα οι στόχοι είναι :να γίνουν κατανοητές και σε βάθος οι δυνατότητες που προσφέρει ο Η/Υ. να μάθει ο σπουδαστής τη δομή, την οργάνωση και τη χρήση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή. να μάθει τη χρήση των προγραμμάτων γενικής χρήσης π.χ.: Word, Excel, Power Point, Internet κ.λ.π.
Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με το αντικείμενο του αλγορίθμου και του προγραμματισμού και να του δώσει τη δυνατότητα σύνταξηςπρογραμμάτων για την επίλυση ειδικών τεχνικών προβλημάτων στο αντικείμενο του Μηχανικού που θα συναντήσει στο περιβάλλον της εργασίας του. Οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν: Εξοικείωση με την έννοια του προγραμματισμού. Γνωριμία με τις έννοιες των αλγορίθμων λογικών διαγραμμάτων και προγραμμάτων. Εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού MATLAB και Fortran . Συγγραφή απλών προγραμμάτων σε MATLAB και Fortran . Επίλυση εφαρμογών σε τεχνικά θέματα του Πολιτικού Μηχανικού με χρήση MATLAB και Fortran
Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα διδάσκεται η κλασική τεχνική σχεδίαση και στη δεύτερη ενότητα διδάσκεται η ηλεκτρονική σχεδίαση στο εργαστήριο υπολογιστών. Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός. Με τον κλασικό τρόπο ο σπουδαστής θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τα σχεδιαστικά όργανα, για να μάθει που και πώς να τα χρησιμοποιεί για το σχέδιο και την τεχνική του. Έτσι θα πάρει τις γνώσεις εκείνες που θα τον καταστήσου ικανό να σχεδιάζει, να δημιουργεί και να διαβάζει με ευχέρεια ένα σχέδιο που αντιστοιχεί σε κάποιο τεχνικό έργο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι το τεχνικό σχέδιο είναι ένα από τα πλέον απαραίτητα μέσα επικοινωνίας, μελέτης και εφαρμογής του σ υνόλου σχεδόν των τεχνολογικών μαθημάτων της ειδικότητάς των.
Εκμάθηση της διαδικασίας εκπόνησης στατικών μελετών μέσα από αναλυτική περιγραφή βασικών λειτουργιών του προς τον σκοπό αυτό προγράμματος υπολογισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής:Θα αποκτήσει τις βασικές γνώσεις του λογισμικού και πιο εύκολα θα ενταχθεί στην παραγωγή. Θα είναι σε θέση να μελετήσει και να εκπονήσει στατική μελέτη διαφόρων τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ. Θα μπορεί να προβαίνει στη βελτιστοποίηση των διαστάσεων των διατομών λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια για να επιτύχει την οικονομικότερη (βέλτιστη) επίλυση. Θα μπορεί να προβαίνει στην ορθή παρουσίαση της σχεδίασης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών.
Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα που άπτονται τόσο της τεχνικής όσο και της μεθοδολογικής προσέγγισης των Γ.Σ.Π. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα την πληροφο ρία και να την απεικονίσουν χωρικά μέσω εκμάθησης ενός ιδιαίτερα εύχρηστου λογισμικού εργαλείου. Ταυτόχρονα τους παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε επαγγελματικούς χώρους που αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μελετών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης των έργων τεχνικής υποδομής -(αποχετευτικά, υδρευτικά, οδικά δίκτυα) - της διαχείρισης υδατίνων πόρων, της πολεοδομίας και χωροταξίας, της τοπογραφίας και γεωδαισίας και του κτηματολογίου.
Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με απλά και σύνθετα προβλήματα υπολογιστικής υδραυλικής ανοικτών και κλειστών συστημάτων αγωγών ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν υπολογιστικά και να επιλύουν βασικά υδραυλικά προβλήματα. Οι φοιτητές θα μπορούν με τη χρήση έτοιμων υδραυλικών προγραμμάτων να επιλύουν και να σχεδιάζουν συγκεκριμένα υδραυλικά έργα.

Downloads

Έδω μπορείτε να καταβάσετε μια πληθώρα δωρεάν χρήσιμων εφαρμογών

Προβολh Καταλoγου

Δωρεάν διάθεση λογισμικού Microsoft σε φοιτητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και μαθητές

DreamSpark

Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

kalogian@teilar.gr

Smiley face