Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας. Οι σημαντικότεροι σταθμοί και τα κυριότερα επιτεύγματα του Τμήματος μέχρι σήμερα είναι:

1985 – 1986         Ίδρυση του Τμήματος

Ιδρύεται το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας (ΦΕΚ 199’Α/27-11-1985)

Υποδομές του Τμήματος

Για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, το Τμήμα διαθέτει:

 • 12 Εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα
 • 3 Ερευνητικά Εργαστήρια
 • 1 Αμφιθέατρο
 • 3 Αίθουσες Διδασκαλίας
 • 10 Γραφεία.

Αναλυτικότερα, τα εργαστήρια του Τμήματος είναι:

Α/Α Ονομασία Εργαστηρίου τ. μ. Θέσεις Κτίριο Όροφος
1 Εργαστήριο Αντοχής Υλικών 144.67 25 11 Ισόγειο
2 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής 174.53 25 11 Ισόγειο
3 Εργαστήριο Σκυροδέματος 234.58 25 11 Ισόγειο
4 Εργαστήριο Οδοποιίας-Ασφαλτικών 92.40 25 11 Ισόγειο
5 Εργαστήριο Πολυμέσων 100.46 35 11 Ισόγειο
6 Εργαστήριο Βραχομηχανικής 76.13 25 11 Ισόγειο
7 Εργαστήριο Τοπογραφίας 114.75 25 11 1ος όροφος
8 Εργαστήριο Υδραυλικής 402.50 25 11 Ισόγειο
9 Εργαστήριο Υδροδυναμικών Έργων 155.76 25 11 Ισόγειο
10 Εργαστήριο Δομικών Υλικών 14.87 20 4 1ος όροφος
11 Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 79.51 25 4 1ος όροφος
12 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού 99.87 25 4 Ισόγειο

Αντίστοιχα, τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος είναι:

 1. Ελέγχου ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος
 2. Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων, Αντιπλημμυρικής προστασίας και Διαχείρισης υδατικών πόρων
 3. Χημικής τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής συμπεριφοράς υλικών.

Στελέχωση του Τμήματος

Η σημερινή στελέχωση του Τμήματος περιλαμβάνει το ακόλουθο προσωπικό:

Α/Α ΜΕΛΟΣ ΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Κωτσόπουλος Σπυρίδων Καθηγητής

Πολιτικός Μηχανικός

Ph.D. στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

 • Τεχνική Υδρολογία
 • Υδρεύσεις
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
2 Παπαπολυμέρου Γεώργιος καθηγητής

Χημικός Μηχανικός

Ph.D. στην Επιστήμη των Υλικών

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Στερεά απόβλητα
 • Ποιοτικά χαρακτ. νερού
3 Σπηλιώτης Ξενοφών Καθηγητής

Χημικός Μηχανικός

Ph.D. στη Χημεία των υγρών

MSc. στη Χημεία των υγρών

 • Δομικά υλικά-Τεχνικές
 • Οδοποιία ΙΙ-Ασφαλτικά
4 Χουλιάρας Ιωάννης Καθηγητής

Πολιτικός Μηχανικός

Ph.D. στην Εδαφομηχανική

MSc. στη Διοίκηση Κατασκευών και Οικονομική

 • Στατική
 • Διοίκηση Εργοταξίου
 • Υπολογισμοί Κατασκευών
 • Εφαρμογές Σκυροδέματος με Η/Υ
5 Φαρσιρώτου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πολιτικός Μηχανικός

Ph.D. Μηχανική των ποταμών – Υδροδυναμικά και Αντιπλημμυρικά έργα

MSc. Στην Υδραυλική Μηχανική

 • Υδραυλική Ι
 • Υδραυλική ΙΙ
 • Διευθετήσεις ποταμών και Χειμάρρων-Αντιπλημμυρικά έργα
 • Υπολογ. Υδραυλικών έργων με Η/Υ
 • Υδροδυναμικά έργα-Φράγματα
6 Λαζογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικός Μηχανικός
 • Έργα αποχετεύσεων – Επεξεργασία λυμάτων
 • Τεχνική Νομοθεσία
 • Τεχνικά έργα Οδοποιίας
7 Αλαμανής Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών

Πολιτικός Μηχανικός

D.E.A. στην Εδαφομηχανική των κατασκευών

Υποψήφιος Διδάκτωρ

 • Αντοχή Υλικών
 • Θεμελιώσεις Τεχνικών έργων
 • Σχεδιασμός Λιμένων
8 Κασιδάκης Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμογών Γεωλόγος
 • Εδαφομηχανική Ι
 • Βραχομηχανική
 • Τεχνική Γεωλογία

Πτυχιούχοι

Ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων που αποφοίτησαν από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας μέχρι σήμερα είναι 1775.

2013       Πιστοποίηση του Τμήματος

Από τον Ιούλιο 2013 ο οργανισμός TUV πιστοποίησε κατά ISO την ποιότητα των σπουδών που παρέχει το Τμήμα.

2013       Μετονομασία του Τμήματος

Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής μετονομάστηκε σε Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εξακολουθούν να ονομάζονται «Μηχανικοί Έργων Υποδομής».

2015       Δημιουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από τον Οκτώβριο 2015 το Τμήμα επεξέτεινε το πεδίο παροχής εκπαίδευσης με τη λειτουργία αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» (http://stedp.civil.teilar.gr/).

2016       Εορτασμός της τριακοστής επετείου λειτουργίας του Τμήματος

Το Τμήμα εορτάζει τα τριάντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας και ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος: (http://www.civil.teilar.gr/new).

Go to top