Πτυχιακή εργασία

Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση θεωρούνται ως μαθήματα του Η΄ εξαμήνου σπουδών, τα οποία βαθμολογούνται. Όλοι οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξαμήνων σπουδών τους. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να αναφέρεται σε θέματα που καλύπτουν τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και πρέπει να έχει άμεση σχέση με πρακτικά προβλήματα που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας:

Η εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια των σπουδών του και η εξειδίκευσή του σε συγκεκριμένο αντικείμενο επιστημονικού τομέα.

Προαπαιτούμενα:

Ο Σπουδαστής να έχει επιτύχει στο συγκεκριμένο μάθημα και να διανύει τουλάχιστον το 6ο εξάμηνο Σπουδών του Τμήματος.

Εγγραφή στην πτυχιακή εργασία:

Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, τα οποία ανακοινώνονται έγκαιρα από τους σπουδαστές. Ο κάθε σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή και αποφασίζουν για την πορεία διεξαγωγής της πτυχιακής εργασίας. Συμπληρώνεται ειδικό έντυπο, στο οποίο αναφέρεται το θέμα της πτυχιακής εργασίας και υπογεγραμμένο από τον επιβλέπονται καθηγητή υποβάλλεται στη γραμματεία του τμήματος.

Διδακτικό υλικό:

  1. Βιβλία από τη βιβλιοθήκη.
  2. Τεχνικά – επιστημονικά άρθρα από επιστημονικά περιοδικά.
  3. Τεχνικό υλικό από τεχνικές εταιρίες (ενημερωτικό υλικό).
  4. Εργαστηριακός εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι.

 Μέθοδος εργασίας:

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του Τμήματος στα πλαίσια της απασχόλησής τους αναλαμβάνει την επίβλεψη ενός αριθμού πτυχιακών εργασιών. Ο καθηγητής που προτείνει το θέμα αναλαμβάνει την επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας και καθοδηγεί τους σπουδαστές. Φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.

 Μέθοδος εξέτασης:

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, υποβάλλεται η πτυχιακή μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου και ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μάλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές του Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας και υποβάλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα μελέτης του προβλήματος και για το βαθμό συμμετοχής του καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού για το βαθμό που θα δοθεί στη πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας, ξεχωριστά. Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και παρουσίασης.

Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 20 διδακτικές μονάδες (ECTS) και 20 ώρες Φ.Ε.

Πρόγραμμα Σπουδών

Κατεβάστε το 3o νέο

πρόγραμμα σπουδών

Αρχείο pdf.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Κατεβάστε το νέο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο σε μορφή αρχείου .pdf

Go to top