Περισσότερα...

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το κύριο ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου «Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας είναι η έρευνα μέσω πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων της συμπεριφοράς των φυσικών υδατορρευμάτων, των υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αποσκοπεί στη διερεύνηση-αξιολόγηση και προβολή των κατάλληλων κατά περίπτωση υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Σε πρακτικό επίπεδο επιδιώκεται, μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον προσδιορισμό των σημείων επικινδυνότητας σε φυσικά υδατορρεύματα, η επιλογή των μεθόδων διευθέτησης και της τεχνολογίας των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων που απαιτούνται και η ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε αστικές και αγροτικές περιοχές με στόχο την προστασία και τη διατήρησή τους.

Ερευνητικές Δραστηριότητες


Δραστηριότητα 1

Πειραματική προσομοίωση ροών με ελεύθερη επιφάνεια (φυσικών υδατορρευμμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων.

Περισσότερα...

Δραστηριότητα 2

Αριθμητική προσομοίωση ροών με ελεύθερη επιφάνεια (φυσικών υδατορρευμμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων.

Περισσότερα...

Δραστηριότητα 3

Προσομοίωση υδατικού ισοζυγίου λεκανών απορροής.

Περισσότερα...

Δραστηριότητα 4

Αριθμητική προσομοίωση ροών με ελεύθερη επιφάνεια (φυσικών υδατορρευμμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων.

Περισσότερα...

Υπηρεσίες σε τρίτους


Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διευθέτησης φυσικών υδατορρευμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων αντιπλημμυρικής προστασίας φυσικών υδατορρευμάτων.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης υδατικών πόρων.

Εργαστηριακή Υποδομή

Έργαστηριακά κανάλια

Δύο εργαστηριακά κανάλια προσομοίωσης ροών με ελεύθερη επιφάνεια (φυσικών υδατορρευμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων με κατάλληλο εξοπλισμό

Υπολογιστικά μοντέλα

Υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης ροών με ελεύθερη επιφάνεια (φυσικών υδατορρευμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων.

Διαχείριση υδατικών πόρων

Υπολογιστικά μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Συσκευές μέτρησης παροχών φυσικών υδατορρευμάτων

Συσκευές μέτρησης παροχών φυσικών υδατορρευμάτων

Φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί

Φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί

Διαχείριση υδατικών πόρων

Υπολογιστικά μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Πρόσφατο Δημοσιευμένο Eπιστημονικό Έργο

2014

Farsirotou, S. Kotsopoulos, N. Xafoulis and G. Sanatsios (2014). Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, June 29 – July 3, 2014, Skiathos island, Greece, ISBN 978-960-88490-6-8, p.p. 873-880.
S. Kotsopoulos, P. Nastos, G. Ghionis, K. Lazogiannis, S. Poulos, I. Alexiou, A. Panagopoulos, E. Farsirotou, N. Alamanis (2014). Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, June 29 – July 3, 2014, Skiathos island, Greece, ISBN 978-960-88490-6-8, p.p. 91-97.
K. Lazogiannis, V. Paraskevopoulou, S. Poulos, X. Teou, S. Kotsopoulos, E. Farsirotou, G. Ghionis, I. Matiatos, A. Panagopoulos, D. E. Sifnioti, D. I. Giannouli, K. Tsanakas, M. Dassenakis, P.G. Drakopoulos, F. Botsou, I. Alexiou and J.D. Alexopoulos (2014).. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, June 29 – July 3, 2014, Skiathos island, Greece, ISBN 978-960-88490-6-8, p.p. 325-331.

2015

S. Kotsopoulos, P. Nastos, K. Lazogiannis, I. Alexiou, S. Poulos, A. Ilias, A. Panagopoulos, G. Ghionis, I. Matiatos, V. Pisinaras, E. Farsirotou, N. Alamanis, G. Kakagiannis, G. Arampatzis. 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2015, Thessaloniki, Greece
Lazogiannis, K., Kotsopoulos S., Kakagiannis G., Bakouras S., Farsirotou E., Poulos S., Panagopoulos Α., Ilias Α., Pisinaras V., Arabatzis G., Paraskevas Ch., Nastos P., Alexopoulos J.D., Matiatos Ι., Ghionis G., Karamousalis Th., Kotinas V., Gagkas Z., Pappas I. Accepted for 11th Panhellenic Conference of Oceanography and Fishery, Mytilene 13-17/5/15.
Evangelia D. Farsirotou and Spiridon I. Kotsopoulos (2015). Journal Of Environmental Process, DOI 10.1007/s40710-015-0090-6, 30 August 2015, Springer

Ερευνητικά έργα

Ερευνητικά αποτελέσματα / προϊόντα

Αντιπλημμυρική Προστασία Υδατορρευμάτων.
Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Επικοινωνία