ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (2017 – 2018)


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καταβολής 1ης δόσης διδάκτρων
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
M.Sc.: “Advanced Environmental Management Technologies in
Engineering Works”