ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017 – 2018


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
M.Sc.: “Advanced Environmental Management Technologies in Engineering
Works”