Ανακοίνωση Κατάταξης Υποψηφίων Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κατάταξης Υποψηφίων Φοιτητών
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
M.Sc.: “Advanced Environmental Management Technologies in
Engineering Works” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018