Α Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Μαθηματικά Ι
2 - 2 4 5 8 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
2 Δομικά υλικά - Τεχνικές και Μέθοδοι Χαρακτηρισμού και Ελέγχου 2 1 3 6 7 12 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
3 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Νερού 2 - 2 4 4 7 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
4 Χρήση Η/Υ - - 3 3 4 6 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
5 Τεχνική Γεωλογία 2 - 2 4 4 7 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
6 Τεχνικό Σχέδιο - Ηλεκτρονική Σχεδίαση 1 - 4 5 6 10 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
Σύνολα 9 1 16 26 30 50      

 

 

Β Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Μαθηματικά ΙΙ
2 2 - 4 5 8 Θ Υ Μ.Γ.Υ.
2 Προγραμματισμός Η/Υ - - 3 3 3 5 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
3 Στατική 4 2 - 6 7 12 Θ Υ Μ.Ε.Υ.
4 Φυσική 2 1 2 5 5 9 Μ Υ Μ.Γ.Υ.
5 Τοπογραφία 2 1 3 6 7 12 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
6 Ξ. Γλώσσα - Τεχν. Ορολογία 2 - - 2 3 4 Θ Υ Μ.Γ.Υ.
Σύνολα 12 6 8 26 30 50      

 

 

Γ Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Τεχνική Νομοθεσία - Ασφάλεια Εργασίας
4 - - 4 4 8 Θ Υ

Δ.Ο.Ν.Α.

Νομοθεσ.

2 Υδραυλική - Ι 2 2 2 6 7 12 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
3 Οδοποιία - Ι 1 - 3 4 5 6 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
4 Ειδ. Θέματα Τοπογραφίας 2 - 4 6 7 12 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
5 Αντοχή Υλικών 3 1 2 6 7 12 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
Σύνολα 12 3 11 26 30 50      

 

 

Δ Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα
2 1 2 5 6 10 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
2 Υδραυλική - ΙΙ 2 2 2 6 7 11 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
3 Υδοποιία - ΙΙ - Ασφαλτικά 2 2 2 6 7 11 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
4 Εδαφομηχανική 3 2 1 6 7 11 Μ Υ Μ.Ε.Υ.
5 Διοίκηση Εργοταξίου 2 1 - 3 3 7 Θ Υ

ΔΟΝΑ

Διοίκησης

Σύνολα 11 7 8 26 30 50      

 

 

Ε Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Υπολογισμοί Κατασκευών
2 2 - 4 5 8 Θ Υ Μ.Ε.Υ.
2 Τεχνική Υδρολογία 2 2 - 4 5 7 Θ Υ Μ.Ε.Υ.
3 Σχεδιασμός Λιμένων 2 2 - 4 4 8 Θ Υ Μ.Ε.Υ.
4 Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων 3 2 - 5 6 10 Θ Υ Μ.Ε.
5 Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές 2 2 - 4 5 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Σχεδιασμός Αερολιμένων 2 2 - 5 6 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
6 Εφ. Σκυροδέματος με Η/Υ 2 2 - 4 5 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (G.I.S.) 2 2 - 5 6 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Σύνολα 13 12 - 25 30 50      

 

 

ΣΤ Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Εγγειοβελτιωτικά έργα
2 2 - 4 5 8 Θ Υ Μ.Ε.
2 Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων - Αντιπλημμυρικά έργα 2 2 - 4 5 8 Θ Υ Μ.Ε.
3 Βραχομηχανική και Στοιχεία Σηράγγων 2 1 2 5 6 8 Μ Υ Μ.Ε.
4 Έργα Αποχετεύσεων - Επεξεργασία Λυμάτων 3 2 - 5 6 10 Θ Υ Μ.Ε.
5 Εφαρμογές Σκυροδέματος σε τεχνικά έργα 2 2 - 4 5 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Οικονομική Διαχείριση Έργων 2 2 - 5 6 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
6 Κυκλοφοριακή Τεχνική και Σιδηρόδρομοι 2 2 - 4 4 8 Μ Υ Μ.Ε.
Σύνολα 13 11 2 26 30 50      

 

 

Ζ Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Υδροδυναμικά Έργα - Φράγματα
2 2 2 6 7 12 Μ Υ Μ.Ε.
2 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 3 3 - 6 7 12 Θ Υ Μ.Ε.
3 Υδρεύσεις 2 2 - 4 6 10 Θ Υ Μ.Ε.
4 Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Χρήση Η/Υ 2 - 2 4 5 8 Μ Υ Μ.Ε.
5 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων 2 2 - 4 5 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα και Επιλογή Χ.Υ.Τ.Α. 2 2 - 5 6 8 Θ Ε.Υ. Μ.Ε.
Σύνολα 12 7 6 24 30 50      

 

 

Η Εξάμηνο

 
 
Μάθημα Ώρες Δ.Μ. Φ.Ε. Είδος Κατηγορία
Θ ΑΠ Ε Σ Μορφή Υποχρεωτικό
1 Πτυχιακή Εργασία
- - - - 20 30 - Υ -
2 Πρακτική Άσκηση - - - - 10 30 - Υ -
Σύνολα - - - - 30 50 - - -

  

Υπόμνημα συμβολισμών

 • Θ = Θεωρία
 • ΑΠ = Ασκήσεις πράξης
 • Ε = Εργαστήριο
 • Σ = Άθροισμα ωρών
 • Δ.Μ. = Διδακτικές μονάδες
 • Φ.Ε. = Φόρτος Εργασίας
 • Μορφή = Χαρακτηρισμός του μαθήματος: Θεωρητικό ή Μικτό
 • Θ = Θεωρητικό μάθημα
 • Μ = Μικτό μάθημα
 • Υποχρ = Χαρακτηρισμός του μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υ) ή Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε.Υ.)
 • Υ = Υποχρεωτικό μάθημα
 • Ε.Υ. = Επιλογής Υποχρεωτικό
 • Μ.Γ.Υ. = Μάθημα Γενικής Υποδομής
 • Μ.Ε.Υ. = Μάθημα Ειδικής Υποδομής
 • Μ.Ε. = Μάθημα Ειδικότητας
 • Δ.Ο.Ν.Α.= Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών