ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι σπουδαστές του Τμήματος, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι να εξασκηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων υποδομής.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρους:

α) Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

β) Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

γ) Ιδιωτικών επιχειρήσεων

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει μετά το τέλος του 7ου εξαμήνου σπουδών εφόσον ο σπουδαστής έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μαθημάτων.

Ακολουθούμενη διαδικασία :

1. Ο σπουδαστής με δική του ευθύνη και φροντίδα βρίσκει μια θέση όπου γίνεται δεκτός σε έναν από τους παραπάνω χώρους.

2. Στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος ζητώντας την έναρξη της πρακτικής του άσκησης στον παραπάνω χώρο. Ταυτόχρονα υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση όπου σκιαγραφεί σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της απασχόλησής του. Σημειώνεται ότι αν το αντικείμενο της απασχόλησής του διαφέρει από την κατεύθυνση του Τμήματος η αίτηση δε γίνεται δεκτή.

3. Η αίτηση αξιολογείται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης, η οποία εισηγείται στο Τμήμα την έναρξη της άσκησης από το σπουδαστή ή την απορρίπτει με κάποιο αιτιολογικό.

4. Με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος συντάσσεται εις τριπλούν σύμβαση όπου καθορίζονται οι όροι της πρακτικής άσκησης, η οποία συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, το σπουδαστή και τον Προϊστάμενο του χώρου πρακτικής άσκησης.

5. Ταυτόχρονα αποστέλλεται έγγραφο στο αντίστοιχο Τμήμα του Τ.Ε.Ι., στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει ο παραπάνω χώρος, για τον ορισμό επόπτη του συγκεκριμένου σπουδαστή στη συγκεκριμένη θέση.

6. Ο σπουδαστής ξεκινάει την πρακτική του άσκηση αφού εφοδιαστεί από τη Γραμματεία άμεσα με το βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά και υπογράφεται από τον ίδιο και τον εργοδότη του.

7. Με ευθύνη του σπουδαστή αναγράφεται σύντομα η καθημερινή του απασχόληση. Το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο, χωρίς λάθη ή μουτζούρες. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού.

8. Γίνεται γνωστό στο σπουδαστή ότι το βιβλίο πρακτικής θα πρέπει στο τέλος να έχει ελεγχθεί και υπογραφεί υποχρεωτικά από τον επόπτη που θα έχει οριστεί από το αντίστοιχο Τ.Ε.Ι., διαφορετικά είναι άκυρο και δεν παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία.

Στην πρακτική άσκηση αντιστοιχούν 10 διδακτικές μονάδες (ECTS) και 30 ώρες Φ.Ε.