Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) (ΦΕΚ ίδρυσης 199 Α/27-11-1985) και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (ΦΕΚ 123/3-06-2013) έχει ως αντικείμενο σπουδών τα Έργα Υποδομής και ειδικότερα τα Συγκοινωνιακά και Υδραυλικά Έργα.

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος εντάσσονται στους Τομείς: Α-Μηχανικής των Κατασκευών, Β-Συγκοινωνιακών Έργων και Γ-Υδραυλικών Έργων.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής: Δομικά Υλικά, Τεχνικό Σχέδιο-Ηλεκτρονική Σχεδίαση, Στατική, Αντοχή Υλικών, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Τοπογραφία, Ειδικά θέματα Τοπογραφίας, Οδοποιία, Ασφαλτικά, Υδραυλική, Υδρολογία, Σχεδιασμός Λιμένων, Εδαφομηχανική κ.α. Υπάρχουν και μαθήματα ειδικότητας: Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων, Μεταλλικές-Σύμμικτες Κατασκευές, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνικά Έργα Οδοποιίας, Εγγειοβελτιωτικά Έργα,  Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων-Αντιπλημμυρικά Έργα, Υδροδυναμικά Έργα-Φράγματα, Έργα Αποχετεύσεων-Επεξεργασίας Λυμάτων, Υδρεύσεις, Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων κ.α.