Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων


Σκοπός του μαθήματος είναι να εξειδικευτούν οι σπουδαστές στις βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών υδατορρευμάτων και των λεκανών απορροής τους με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στη μηχανική των ποταμών λαμβάνοντας υπόψη τις υδροδυναμικές και στερεομεταφορικές παραμέτρους που αλληλοεπιδρούν. Στην εφαρμογή έργων διαχείρισης και σταθεροποίησης φυσικών υδατορρευμάτων είναι πολύ σημαντική η γνώση των ποικίλων παραμέτρων που επηρεάζουν τη μηχανική των ποταμών. Επομένως απαιτείται με η εξειδίκευση σε θέματα μορφολογίας και απόκρισης φυσικών υδατορρευμάτων. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών στις βασικές αρχές υδραυλικής των ποταμών, στις ιδιότητες των φερτών υλικών, στον ιδιαίτερο ρόλο της στερεομεταφοράς, αλλά κυρίως στην απόκριση της μορφολογίας των φυσικών υδατορρευμάτων στην περιοχή διαφόρων υδραυλικών κατασκευών. Θα μελετηθούν αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού καθώς και εργαλεία προσδιορισμού υδρογραφικών δικτύων και οριοθέτησης λεκανών απορροής.

Υπεύθυνος μαθήματος  Ευαγγελία ΦαρσιρώτουΑναπληρώτρια Καθηγήτρια/Δρ Πολιτικός Μηχανικός