Αντικείμενα απασχόλησης αποφοίτων του ΠΜΣ


Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να ασχοληθούν με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Εκπόνηση Μελετών Αντιπλημμυρικής Προστασίας, εφαρμογή σύγχρονων αντιπλημμυρικών μεθόδων και εναλλακτικών λύσεων.
 • Εκπόνηση Μελετών Χαρτογράφισης Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης 2007/60/ΕΚ.
 • Μελέτη προστασίας υδραυλικών κατασκευών, με σύγχρονες μεθόδους, έναντι τοπικής διάβρωσης και στερεομεταφοράς.
 • Μελέτη διαχείρισης Υδατικών πόρων και ανάλυσης επικινδυνότητας. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60.
 • Μελέτη οριοθέτησης φυσικών υδατορρευμάτων και προστατευόμενων περιοχών.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών, χωροταξικών και αναπτυξιακών μελετών.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων περιβάλλοντος.
 • Στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων ως ειδικών σε Έργα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας πρανών με χρήση φυτοκάλυψης.
 • Μελέτη και προστασία των εδαφών και των τεχνικών έργων από την υδραυλική διάβρωση.
 • Μελέτη και εκτέλεση έργων απορρύπανσης εδαφών.
 • Μελέτη και κατασκευή έργων διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών συγκέντρωσης λυμάτων βιολογικού καθαρισμού.
 • Μελέτη και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ειδικών κατηγοριών.
 • Μελέτη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.
 • Μελέτη και προσαρμογή των γεωτεχνικών έργων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, πιστοποιήσεων κ.λπ.).