Προχωρημένη Υδρολογία


Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις υδρολογικές διεργασίες την πιθανοτική προσέγγιση ακραίων υδρολογικών γεγονότων, την υδρολογική προσομοίωση και πρόγνωση, τη δημιουργία και χρήση υδρολογικών μοντέλων και τον υδρολογικό σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού.

Υπεύθυνος μαθήματος: Σπυρίδων Κωτσόπουλος, Καθηγητής/Δρ. Πολιτικός Μηχανικός