Προχωρημένη Υδρολογία


Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις υδρολογικές διεργασίες την πιθανοτική προσέγγιση ακραίων υδρολογικών γεγονότων, την υδρολογική προσομοίωση και πρόγνωση, τη δημιουργία και χρήση υδρολογικών μοντέλων και τον υδρολογικό σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού.

Υπεύθυνος μαθήματος: Σπυρίδων Κωτσόπουλος, Καθηγητής/Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

  • pdf Προχωρημένη Υδρολογία
    Γενικες πληροφορίες μαθήματος, Σκοπός του μαθήματος, Μαθησιακοί Στόχοι, Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Μεθοδος διδαςκαλίας,Περιγραφή μεθόδου διδασκαλίας, Τρόπος εξετασης, Περιγραφή εξετασης
    File size: 778 KB Downloads: 37