Περιβαλλοντική Γεωτεχνική


Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση, μελέτη και πρακτική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών γεωτεχνικών προβλημάτων, που προκαλούνται από φυσικές διεργασίες ή/και ανθρωπογενείς δράσεις.

Υπεύθυνος μαθήματος: Ιωάννης ΧουλιάραςΚαθηγητής/Δρ Πολιτικός Μηχανικός

  • pdf Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
    Γενικες πληροφορίες μαθήματος, Σκοπός του μαθήματος, Μαθησιακοί Στόχοι, Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Μεθοδος διδαςκαλίας,Περιγραφή μεθόδου διδασκαλίας, Τρόπος εξετασης, Περιγραφή εξετασης
    File size: 744 KB Downloads: 49