Περιβαλλοντική Γεωτεχνική


Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση, μελέτη και πρακτική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών γεωτεχνικών προβλημάτων, που προκαλούνται από φυσικές διεργασίες ή/και ανθρωπογενείς δράσεις.

Υπεύθυνος μαθήματος: Ιωάννης ΧουλιάραςΚαθηγητής/Δρ Πολιτικός Μηχανικός