Ερευνητική Μεθοδολογία


Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα), καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων της (γραπτή και προφορική παρουσίαση). Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη διαδικασία μέσα από την οποία μια ερευνητική ιδέα μπορεί να γίνει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, καθώς και τους περιορισμούς που υφίστανται σε μια  επιστημονική έρευνα.

Υπεύθυνος μαθήματος: Ιωάννης Χουλιάρας, Καθηγητής/Δρ Πολιτικός Μηχανικός

  • pdf Ερευνητική Μεθοδολογία
    Γενικες πληροφορίες μαθήματος, Σκοπός του μαθήματος, Μαθησιακοί Στόχοι, Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Μεθοδος διδαςκαλίας,Περιγραφή μεθόδου διδασκαλίας, Τρόπος εξετασης, Περιγραφή εξετασης
    File size: 752 KB Downloads: 44