Διαχείριση Υδατικών Πόρων


Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την μελέτη, ερμηνεία και επίλυση προβλημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, που οφείλονται σε φυσικά αίτια αλλά κυρίως σε ανθρωπογενείς δράσεις.

Υπεύθυνος μαθήματος: Σπυρίδων Κωτσόπουλος, Καθηγητής/Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

  • pdf Διαχείριση Υδατικών Πόρων
    Γενικες πληροφορίες μαθήματος, Σκοπός του μαθήματος, Μαθησιακοί Στόχοι, Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Μεθοδος διδαςκαλίας,Περιγραφή μεθόδου διδασκαλίας, Τρόπος εξετασης, Περιγραφή εξετασης
    File size: 766 KB Downloads: 28