Κωνσταντίνα Ντάσσιου, Πανεπιστημιακός Υπότροφος / Δρ. Τοπογράφος ΜηχανικόςTηλ.: 6934407131
e-mail: ntassiou@teilar.gr


Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Θέμα Διπλωματικής εργασίας: “Μέθοδοι πρόβλεψης της Υδραυλικής Αγωγιμότητας σε ακόρεστα εδάφη και συγκριτική αξιολόγηση με πειραματικές διαδικασίες”, 2004.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Θέμα Διπλωματικής εργασίας: “Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα του Αγίου Όρους “, 2005.
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής): “Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την καταγραφή και μελέτη ιστορικών συγκοινωνιακών δικτύων: η περίπτωση της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας”. Βαθμός: Άριστα’, 2014.