Πρόγραμμα Σπουδών


[:el]Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου, που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης εισήγησης, είναι τα εξής:

 1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα.
 2. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες μαθημάτων.
 3. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι συνολικά οκτώ και είναι όλα υποχρεωτικά (Υ).
 4. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για κάθε σπουδαστή με την έναρξη κάθε εξαμήνου.
 5. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις πλήρεις ώρες ανά εβδομάδα.
 6. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν διαλέξεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, των ασκήσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι σπουδαστές υποχρεούται στην παρακολούθηση του 80% των διαλέξεων κάθε μαθήματος. Απουσίες περισσότερες από το 20% των διαλέξεων κάθε μαθήματος έχουν ως αποτέλεσμα ο σπουδαστής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
 8. Στο τέλος κάθε εξαμήνου υλοποιούνται οι εξετάσεις κάθε μαθήματος όπως ορίζονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος.
 9. Η παρακολούθηση στο Π.Μ.Σ. είναι πλήρης για όλους τους σπουδαστές χωρίς δυνατότητα διακοπής.
 10. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS (6) του μαθήματος και του βαθμού της Μ.Δ.Ε. επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS της (12), διαιρούμενου δια του αριθμού 60. Ο βαθμός για το Μ.Δ.Ε. είναι περιγραφικός και σε παρένθεση αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10,00), Λίαν Καλώς (6,50 – 8,49) και Καλώς (5,00 – 6,49)

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ1 Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος 6
2 Μ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων 6
3 Μ3 Προχωρημένη Υδρολογία 6
4 Μ4 Ερευνητική Μεθοδολογία 6
5 Μ5 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 6
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ6 Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη 6
2 Μ7 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 6
3 Μ8 Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων 6
4 Μ9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 12
Σύνολο 30

[:en]Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου, που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης εισήγησης, είναι τα εξής:

 1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα.
 2. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες μαθημάτων.
 3. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι συνολικά οκτώ και είναι όλα υποχρεωτικά (Υ).
 4. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για κάθε σπουδαστή με την έναρξη κάθε εξαμήνου.
 5. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις πλήρεις ώρες ανά εβδομάδα.
 6. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν διαλέξεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, των ασκήσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι σπουδαστές υποχρεούται στην παρακολούθηση του 80% των διαλέξεων κάθε μαθήματος. Απουσίες  περισσότερες από το 20% των διαλέξεων κάθε μαθήματος έχουν ως αποτέλεσμα ο σπουδαστής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
 8. Στο τέλος κάθε εξαμήνου υλοποιούνται οι εξετάσεις κάθε μαθήματος όπως ορίζονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος.
 9. Η παρακολούθηση στο Π.Μ.Σ. είναι πλήρης για όλους τους σπουδαστές χωρίς δυνατότητα διακοπής.
 10. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS (6) του μαθήματος και του βαθμού της Μ.Δ.Ε. επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS της (12), διαιρούμενου δια του αριθμού 60. Ο βαθμός για το Μ.Δ.Ε. είναι περιγραφικός και σε παρένθεση αναγράφεται η  αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10,00), Λίαν Καλώς (6,50 – 8,49) και Καλώς (5,00 – 6,49)

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ1 Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος 6
2 Μ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων 6
3 Μ3 Προχωρημένη Υδρολογία 6
4 Μ4 Ερευνητική Μεθοδολογία 6
5 Μ5 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 6
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ6 Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη 6
2 Μ7 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 6
3 Μ8 Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων 6
4 Μ9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 12
Σύνολο 30

[:]