Πρόγραμμα Σπουδών


Το Π.Μ.Σ.-ΣΤΕΔΠ παρέχει την απαραίτητη υποδομή εκπαίδευσης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να χειριστούν προβλήματα διαχείρισης έργων προστασίας του περιβάλλοντος με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η διαχείριση των έργων αυτών απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές που παρέχονται στο προπτυχιακό επίπεδο σε μία μεγάλη γκάμα θεμάτων που αφορούν το έδαφος και το υπέδαφος, τους υδατικούς πόρους  (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), τις οδικές υποδομές, την ατμόσφαιρα, τις οικολογικές τεχνολογίες κατασκευής δομικών έργων και παραγωγής δομικών υλικών, την προστασία των κατασκευών από την υποβάθμιση, την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις τεχνολογίες απορρύπανσης ρυπασμένων περιοχών, και άλλα συναφή θέματα που θα ανακύψουν στο μέλλον με την αλλαγή του τρόπου ζωής, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Σημαντική είναι η μελέτη της διαχείρισης των υδατικών πόρων, των φυσικών υδατορρευμάτων, των λεκανών απορροής τους και της αστοχίας υδραυλικών κατασκευών λόγω κίνησης φερτών υλικών με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα η μελέτη σύγχρονων τεχνολογιών αντιπλημμυρικής προστασίας αστικών και μη αστικών περιοχών με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και η διαχείριση της επικινδυνότητας αποτελούν κύρια αρχή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η δομή του προγράμματος επιτρέπει την απόκτηση εξειδίκευσης αιχμής στα παραπάνω θέματα. To Π.Μ.Σ., πέρα από την εντατική διδασκαλία των τελευταίων εξελίξεων σε αυτά τα θέματα, θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στην εκπόνηση υποδειγματικών εργασιών για κάθε μάθημα, από τους φοιτητές. Αυτή η πρακτική διάσταση στοχεύει στην πλήρη εξοικείωση των φοιτητών μέσω της πρακτικής τριβής τους με τα θέματα του προγράμματος σπουδών πέρα από την πλήρη θεωρητική τους κατάρτιση.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 2 εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα των δύο εξαμήνων παρουσιάζονται στους ακόλουθους δύο Πίνακες Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ1 Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος

(Construction Materials and Environmental Protection)

6
2 Μ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων

(Environmental Management of Natural Rivers)

4
3 Μ3 Προχωρημένη Υδρολογία

(Advanced Hydrology)

6
4 Μ4 Ερευνητική Μεθοδολογία

(Research Methodology)

4
5 Μ5 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

(Environmental Geotechnics)

6
6 Μ6 Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον

(Road Infrastructure Harmonization in the Environment)

4
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μ7 Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη

(Flood Protection and Sustainable Development)

6
2 Μ8 Διαχείριση Υδατικών Πόρων

(Water Resources Management)

4
3 Μ9 Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων

(Advanced Methods for the Management of Liquid and Gaseous Waste Effluents)

6
4 Μ10 Προχωρημένη Γεωτεχνική-Προσομοιώσεις

(Advanced Geoengineering-Simulations)

4
5 Μ11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

(Postgraduate Thesis)

10
Σύνολο 30