Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος


Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσει και αξιολογήσει τα δομικά υλικά με οικολογικά κριτήρια. Η επιλογή των υλικών τεχνικών έργων εξαρτάται άμεσα από μια σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και άλλων παραμέτρων. Ο κύκλος των εργασιών που συνδέεται με την παραγωγή, τη διακίνηση αλλά και τη χρήση των δομικών υλικών είναι πολυσύνθετος και κατ’ επέκταση τα κριτήρια για την οικολογική συμπεριφορά των υλικών δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να εκφραστούν ποσοτικά. Η διαδικασία παραγωγής των δομικών υλικών, ο κύκλος ζωής τους και η τελική τους διάθεση (απόρριψη) έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. Παράλληλα, τα δομικά υλικά διαμορφώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτιρίων και μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία των χρηστών. Επίσης καθορίζουν τη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων.

Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εργαλεία για εκτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των υλικών τεχνικών έργων.
  • Να ενημερώσει για υλικά παρόντος και μελλοντικού ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακύκλωση και επανάχρηση δομικών προϊόντων και αποβλήτων από ανακαίνιση – ανακατασκευή.
  • Να παραθέσει μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγησης των δομικών υλικών

Υπεύθυνος μαθήματος  Ξενοφών ΣπηλιώτηςΚαθηγητής/Δρ Χημικός Μηχανικός