Προϋποθέσεις εισαγωγής


  • Κατοχή πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. ή διπλώματος Μηχανικού ή πτυχίου συναφούς ειδικότητας
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για όλες τις αιτήσεις εισαγωγής αξιολογούνται τα προσόντα των υποψηφίων. Συνεκτιμώνται οι ακαδημαϊκές ικανότητες και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.