Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ)


Τα μέλη Ε.Π. του τμήματος που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. προτείνουν θεματικά πεδία Μ.Δ.Ε. τα οποία εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών.

Στη Μ.Δ.Ε. αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και το αντικείμενό της πρέπει να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα, να στηρίζεται σε εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις, εξειδικευμένες εφαρμογές, να ενισχύει την ερευνητική ικανότητα και την κριτική σκέψη του σπουδαστή και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία. Η Μ.Δ.Ε. εκπονείται ατομικά, γράφεται στην ελληνική γλώσσα, εκπονείται σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και επιβλέπεται από ένα μέλος Ε.Π. που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. όπως ορίζεται στο άρθρο 8.

Κάθε διδάσκων στο Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει μέχρι δέκα (10) θέματα Μ.Δ.Ε. και να αναλάβει να επιβλέψει μέχρι έξι (6) Μ.Δ.Ε. σε κάθε κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος) εκτός αν για ιδιαίτερους λόγους αποφασιστεί διαφορετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξέταση της Μ.Δ.Ε. γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. και άλλοι δύο (2) διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Η ανάθεση της Μ.Δ.Ε. γίνεται με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν και να εξεταστούν επιτυχώς στην Μ.Δ.Ε. μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μέχρι το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από το έτος εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η επανεξέταση της Μ.Δ.Ε. μέχρι το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.. Σε αυτή την περίπτωση που δεν θα είναι επιτυχής η ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται μόνο βεβαίωση παρακολούθησης στο Π.Μ.Σ..

Μετά την εξέταση της Μ.Δ.Ε., ο σπουδαστής  οφείλει να πραγματοποιήσει όλες τις διορθώσεις που προέκυψαν, με ευθύνη του Επιβλέποντα Καθηγητή και να την καταθέσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε πέντε (5) βιβλιοδετημένα και σε ηλεκτρονική μορφή αντίτυπα από τα οποία δύο (2) θα παραμείνουν στη βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ..