Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων


Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσει στους φοιτητές τις προηγμένες τεχνολογίες και μεθόδους διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων που είτε χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται ακόμη σε στάδιο πιλοτικής ανάπτυξης ή και σε έρευνας.  Οι τεχνολογίες αυτές θα συγκριθούν με τις συμβατικές τεχνολογίες ούτως ώστε να γίνουν κατανοητές οι διαφορές αλλά, πολύ περισσότερο για τονιστούν οι περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει να επιλεχθεί μία προηγμένη μέθοδος διαχείρισης έναντι της συμβατικής.  Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένες περιπτώσεις εφαρμογών (case studies) από τη διεθνή βιβλιογραφία για μελετηθεί ο βαθμός απόδοσης σε συγκεκριμένες εφαρμογές.  Τέλος, καθώς οι μέθοδοι αυτές βρίσκουν και εφαρμογές στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, θα μελετηθούν ορισμένες εφαρμογές για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος μαθήματος: Γεώργιος ΠαπαπολυμέρουΚαθηγητής/Δρ Χημικός Μηχανικός