Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη


Σκοπός του μαθήματος είναι να εξειδικευτούν οι σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνολογίες αντιπλημμυρικής προστασίας αστικών και  μη αστικών περιοχών με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία, η διαχείριση επικινδυνότητας  και κινδύνων πλημμυρών απαιτούν τη γνώση νέων τεχνολογιών μελέτης και εφαρμογής. Επομένως απαιτείται με συστηματικό τρόπο η εμβάθυνση στους βασικούς άξονες σχεδιασμού και διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με κατάλληλα μοντέλα αριθμητικής προσομοίωσης τόσο των κινδύνων πλημμυρών όσο και των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε συνδυασμό με κατάλληλα εργαλεία χαρτογράφησης.

Υπεύθυνος μαθήματος:Ευαγγελία Φαρσιρώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια/Δρ Πολιτικός Μηχανικός

  • pdf Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη
    Γενικες πληροφορίες μαθήματος, Σκοπός του μαθήματος, Μαθησιακοί Στόχοι, Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Μεθοδος διδαςκαλίας,Περιγραφή μεθόδου διδασκαλίας, Τρόπος εξετασης, Περιγραφή εξετασης
    File size: 737 KB Downloads: 24