Μια πρώτη γνωριμία


Στο Γενικό Τμήμα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρώην Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας)  λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος”. Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ταχεία εξειδίκευση των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., καθώς και μηχανικών και επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στις σύγχρονες τεχνολογίες έργων διαχείρισης του περιβάλλοντος και σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργωνστο περιβάλλον.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ένα (1) πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έναρξη 1η Οκτωβρίου και λήξη 30 Σεπτεμβρίου.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται έως 30 άτομα ανά πρόγραμμα.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.