Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος


  • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής αντιμετώπισης στους τομείς της διαχείρισης του περιβάλλοντος.
  • Η εξειδίκευση επιστημόνων σε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος και μεθοδολογίες αειφορικής διαχείρισής του.
  • Η καλλιέργεια και προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας στην οικολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
  • Η ταχύρρυθμη παροχή γνώσης και κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους του ΠΜΣ, ώστε είτε να στελεχώσουν αποτελεσματικά τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.